Austria

ANF Member Organisation

ÖSTERREICHISCHER MOTOR VETERANEN VERBAND (ÖMVV)
Marktplatz 10
A – 2486 POTTENDORF,
AUSTRIA
President: Ing. Robert Krickl
Tel.: +43 676 3372161
Fax: +43 2623 72161
E-mail: here
www.oemvv.at

Other members


AUTOMOBIL VETERAN CLUB AUSTRIA (AVCA)
Postfach 332
A – 1011 WIEN
AUSTRIA
Tel.: +43 699 171 177 12
E-mail: here
Website: www.avca.at

ÖSTERREICHISCHER MOTOR VETERANEN CLUB (ÖMVC)
Alexander Gross Gasse 42
A – 2345 Brunn am Gebirge
AUSTRIA
President: Ing. Robert Krickl
Tel.: +43 676 600 45 82
E-mail: ici
Website: www.oemvc.at

Austria